Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Περιεχόμενα Ορισμοί –Συντομογραφίες

 1. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής.
 2. Τι είναι Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα;
 3. Ποιους αφορά η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
 4. Τι Προσωπικά Δεδομένα συγκεντρώνει η THINKCRM LTD;
 5. Γιατί συγκεντρώνει Προσωπικά Δεδομένα η THINKCRM LTD;
 6. Πώς επεξεργάζεται η THINKCRM LTD τα Προσωπικά Δεδομένα που συγκεντρώνει;
 7. Πόσο καιρό διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα η THINKCRM LTD;
 8. Πόσο ασφαλισμένα είναι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η THINKCRM LTD;
 9. Σε ποιους κοινοποιεί Προσωπικά Δεδομένα η THINKCRM LTD και πότε;
 10. Ποια είναι τα δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων;
 11. Πως χειρίζεται η THINKCRM LTD τυχόν διαρροές Προσωπικών Δεδομένων;
 12. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της THINKCRM LTD;
 13. Διορθώσεις και Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ορισμοί – Συντομογραφίες

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στη ζωή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την Επεξεργασία είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Υποκείμενο των Δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του, από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

Επεξεργασία είναι κάθε ενέργεια ή σειρά ενεργειών που γίνεται αυτόματα ή μη, σε Προσωπικά Δεδομένα ή σε σύνολα Προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι: η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή / μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση / διάθεση, η συσχέτιση / συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή / καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων.

Συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων είναι η ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση δήλωση / αποδοχή του υποκειμένου των δεδομένων, με την οποία συμφωνεί όπως η THINKCRM LTD επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα.

 1. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) από την THINKCRM LTD η οποία εφαρμόζει πιστά τις πρόνοιες της εκάστοτε εν ισχύ εθνικής Νομοθεσίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται, καθώς και τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι ευθύνη τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και της Διεύθυνσης της THINKCRM LTD.

Η συμμόρφωση προς την παρούσα Πολιτική ισχύει για όλο το προσωπικό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντικών Στελεχών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα Διευθυντικά Στελέχη ενεργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς όσον αφορά τη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική.

 Όλες οι Διευθύνσεις του Οργανισμού διασφαλίζουν ότι το προσωπικό υπό την ευθύνη τους συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτική.

 1. Τι είναι Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα;

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στη ζωή.

Ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα έχει ήδη εξακριβωθεί.

Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω πληροφοριών, όπως:

όνομα, αριθμός ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, αριθμός τηλεφώνου, δεδομένα γεωγραφικής θέσης (GPS), φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα ή άλλα δεδομένα τα οποία αφορούν τη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου που βρίσκεται στη ζωή.

Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν δύνανται πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

 1. Ποιους αφορά η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Η THINKCRM LTD επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα φυσικών προσώπων, όπως πελατών, συνεργατών, υποψήφιου προσωπικού, υφιστάμενου προσωπικού, για νόμιμους σκοπούς.

Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων με βάση την παρούσα Πολιτική δεν αφορά νομικά πρόσωπα όπως εταιρείες, οργανισμούς, σωματεία, ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλες νομικές οντότητες.

 1. Τι Προσωπικά Δεδομένα συγκεντρώνει η THINKCRM LTD;

Η THINKCRM LTD συγκεντρώνει τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα ή μέρος αυτών, ανά περίπτωση:

 1. Πελάτες: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη και αντίγραφο αυτών, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση υποστατικού, κλπ.
 1. Συνεργάτες: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός Φ.Π.Α., βιογραφικά, κ.α.
 1. Προσωπικό: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου, αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πιστοποιητικό γέννησης, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση υποστατικού, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, απολυτήριο στρατού, φωτογραφίες, αντίγραφα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, ιατρικά δεδομένα, μισθολογικά δεδομένα και δεδομένα ανέλιξης, αξιολογήσεις, , ΙΒΑΝ και άλλα.
 1. Υποψήφιοι για πρόσληψη: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου, αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πιστοποιητικό γέννησης, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση υποστατικού, επάγγελμα ή ενασχόληση, απολυτήριο στρατού, αντίγραφα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων και άλλα.
 1. Γιατί συγκεντρώνει Προσωπικά Δεδομένα η THINKCRM LTD;

Η THINKCRM LTD συγκεντρώνει Προσωπικά Δεδομένα για τις πιο κάτω κατηγορίες φυσικών προσώπων για τους πιο κάτω σκοπούς:

 1. Πελάτες: Για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών.
 1. Συνεργάτες: Για την επίτευξη του στόχου της συνεργασίας.
 1. Προσωπικό: Για την επίτευξη του στόχου της εργοδότησης.
 1. Υποψήφιοι για πρόσληψη: Για σκοπούς εξέτασης της αίτησης για πρόσληψη με βάση τα κριτήρια της αντίστοιχης θέσης.
 1. Πώς επεξεργάζεται η THINKCRM LTD τα Προσωπικά Δεδομένα που συγκεντρώνει;

Η THINKCRM LTD επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα:

(α) στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της σύμβασής ή για τη λήψη μέτρων μετά από αίτημα, προτού συνάψει σύμβαση.

(β) στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την επίτευξη των έννομων συμφερόντων της.

(γ) για σκοπούς συμμόρφωσής με τη Νομοθεσία ή

(δ) όπου έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση με την υπογραφή του Εντύπου Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Με ποιους τρόπους συγκεντρώνει Προσωπικά Δεδομένα η THINKCRM LTD;

Τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα ή αλλιώς «υποκείμενα δεδομένων», παρέχουν τα Προσωπικά Δεδομένα στην THINKCRM LTD, είτε οι ίδιοι, είτε μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, είτε μέσω διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων από αρμόδιο φορέα, με τους πιο κάτω τρόπους: 

 • Μέσω επιστολής ή αίτησης σε έντυπη μορφή.
 • Με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστότοπο (website), Wi-Fi, Λογισμικές Εφαρμογές, GPS, βιντεοκάμερες και άλλα).
 • Προφορικά και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.
 1. Πόσο καιρό διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα η THINKCRM LTD;

Η THINKCRM LTD διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για τη νόμιμη επεξεργασία τους και συγκεκριμένα:

Για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζει η συνεργασία ή/και εργοδότηση με τα υποκείμενα των δεδομένων και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που έχουν συλλεχθεί ή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσαν να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ή εφόσον εκλείψουν οι σκοποί αυτοί, δεν απαιτείται να διατηρηθούν στα πλαίσια νόμου πχ για φορολογικούς λόγους. Επιπλέον διατηρούνται μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους, ή όσα διατηρούνται και επεξεργάζονται στα πλαίσια  συγκατάθεσής , μέχρι αυτή να αρθεί, ή μέχρι να ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους.

Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνεται υπόψη η φύση των δεδομένων, η  ποσότητα, ο σκοπός επεξεργασίας τους, η ασφάλεια τους κτλ.

Υπάρχει επίσης το δικαίωμα να ζητηθεί η διαγραφή των δεδομένων.

 1. Πόσο ασφαλισμένα είναι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η THINKCRM LTD;

Η THINKCRM LTD εφαρμόζει πιστά τις πρόνοιες του Κανονισμού 2016/679 και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και διοικητικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή φυλάγονται με ασφάλεια και προστατεύονται επιπρόσθετα, μέσα από τη χρήση κατάλληλων ελέγχων πρόσβασης.

Έγγραφα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή που περιέχουν προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται σε μη ανακτήσιμη μορφή, όπου απαιτείται.

 1. Σε ποιους κοινοποιεί Προσωπικά Δεδομένα η THINKCRM LTD και πότε;

Η THINKCRM LTD κοινοποιεί Προσωπικά Δεδομένα στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που η THINKCRM LTD έχει:

 • αναθέσει την εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.
 • Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα εάν το απαιτεί οποιαδήποτε Νομοθεσία ή δικαστική απόφαση ή απόφαση αρμόδιας αρχής.

Εκτός όπως αναφέρεται πιο πάνω, η THINKCRM LTD δεν κοινοποιεί ή δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων και εάν απαιτείται, την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του εκ των προτέρων.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων;

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας πρέπει να ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων (το άτομο το οποίο αφορούν τα δεδομένα) για τα δικαιώματα του.

Ο Κανονισμός δίδει αρκετά δικαιώματα στο Υποκείμενο των Δεδομένων όπως: 

Δικαίωμα Ενημέρωσης (άρθρο 12): Έχει το δικαίωμα σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση απάντηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

Εάν τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η THINKCRM LTD μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. 

Δικαίωμα Ενημέρωσης κατά τη λήψη της συγκατάθεσης (άρθρα 13& 14): Η THINKCRM LTD, κατά την λήψη της συγκατάθεσης ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων για τους σκοπούς της συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων, το χρονικό διάστημα επεξεργασίας, τα δικαιώματα του, τις κατηγορίες των δεδομένων και την πηγή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα που δεν έχουν συλλεγεί από την THINKCRM LTD. 

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15): Έχει το δικαίωμα να πάρει αντίγραφο των δεδομένων του και να ενημερωθεί πλήρως για τα δεδομένα του, για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων, τον χρόνο φύλαξης και τα κριτήρια καθορισμού του χρόνου φύλαξης, σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί και την προέλευση τους αν δεν έχουν συλλεγεί από την THINKCRM LTD.

Δικαίωμα διόρθωσης / τροποποίησης (άρθρο 16): Έχει το δικαίωμα να αιτηθεί διόρθωση  συμπλήρωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και το αίτημα του να ικανοποιηθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17): Έχει το δικαίωμα να αιτηθεί διαγραφή των δεδομένων και το αίτημα του να ικανοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση εκτός αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18): Έχει το δικαίωμα να αιτηθεί περιορισμό της επεξεργασίας όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, ή η επεξεργασία είναι παράνομη ή δεν είναι πλέον απαραίτητη. 

Δικαίωμα γνωστοποίησης (άρθρο 19): Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα και ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων σχετικά.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20): Έχει το δικαίωμα λήψης των Δεδομένων του σε ψηφιακή μορφή και διαβίβασης τους σε άλλο οργανισμό ή και να αιτηθεί απευθείας διαβίβαση τους σε άλλο οργανισμό.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21): Σταματά η επεξεργασία μετά την εναντίωση, εκτός αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον. 

Δικαίωμα στην μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (άρθρο 22): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα, καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εάν πιστεύει ότι οποιοδήποτε από τα δικαιώματα του έχει παραβιασθεί.

Επίσης, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης του δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν την ανάκλησή της. Σε περίπτωση που η THINKCRM LTD, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει έννομο συμφέρον διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων που το αφορούν, το αίτημα του για ανάκληση και/ή διαγραφή τους μπορεί να μην γίνει αποδεκτό.

 1. Πως χειρίζεται η THINKCRM LTD τυχόν διαρροές Προσωπικών Δεδομένων;

Αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια, τυχόν διαρροές και/ή παραβιάσεις στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση της διαρροής/παραβίασης.

Ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων (φυσικό πρόσωπο) όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του.

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την Επεξεργασία;

 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η THINKCRM LTD.

Ο Εκτελών την Επεξεργασία είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με οδηγίες της  εταιρείας.

 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της THINKCRM LTD;

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, η THINKCRM LTD έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) ο οποίος συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΥΠΔ είναι αναρτημένα και στον ιστότοπο της THINKCRM LTD.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΥΠΔ στη διεύθυνση: Παναγίας Ευαγγελίστριας 49, Κάτω Πολεμίδια, 4156, Λεμεσός Κύπρος ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thinkcrm.net

 1. Διορθώσεις και Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η THINKCRM LTD διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου ενθαρρύνεστε να τη συμβουλεύεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η τελευταία έκδοση της παρούσας Πολιτικής είναι πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπο της THINKCRM LTD.

 

Δήλωση απορρήτου και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για εμάς στην THINKCRM LTD η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των πελατών μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των χρηστών και πελατών μας.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτή η ισχυρή δέσμευση να είναι ξεκάθαρη σε όλους τους πελάτες και χρήστες των υπηρεσιών μας. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε την παρούσα “Δήλωση απορρήτου – προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” που περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, πως τα διαχειριζόμαστε και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Η THINKCRM LTD κατασκευάζει λογισμικό και παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου, συμβουλευτικής υποστήριξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης για επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες. Η παρούσα δήλωση αναφέρεται στο σύνολο των προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχουμε.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Η THINKCRM LTD συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της και για να προσφέρει στους πελάτες της και τους χρήστες του διαδικτύου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από τους πελάτες μας ή τους χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, για παράδειγμα, όταν ένας νέος χρήστης κάνει εγγραφή σε μια υπηρεσία μας ή όταν ένας πελάτης μας υποβάλλει ένα αίτημα υποστήριξης. Ορισμένα δεδομένα καταγράφονται έμμεσα και η καταγραφή αυτή εξαρτάται, από το πως οι χρήστες χρησιμοποιούν τα προϊόντα λογισμικού ή τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Έτσι καταγράφονται δεδομένα, όταν χρησιμοποιούνται τεχνολογίες όπως τα cookies ή λαμβάνονται αναφορές σφαλμάτων ή στατιστικών δεδομένων χρήσης από τα προϊόντα λογισμικού για την διάγνωση προβλημάτων ή για την βελτίωση τους. Σε κάθε περίπτωση συλλογής ή αποστολής δεδομένων προηγείται σαφής και ρητή αποδοχή από την πλευρά του χρήστη με κατάλληλο στοιχείο διεπαφής (user interface).

Στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας.Συλλέγουμε το όνομα και το επώνυμο των χρηστών μας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλα παρόμοια στοιχεία επικοινωνίας.
 • Διαπιστευτήρια.Συλλέγουμε κωδικούς πρόσβασης, υποδείξεις κωδικών πρόσβασης, καθώς και παρόμοιες πληροφορίες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας και πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.
 • Δεδομένα πληρωμών.Συλλέγουμε δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των πληρωμών των πελατών μας σε περίπτωση που κάνουν αγορές, όπως τον αριθμό του μέσου πληρωμής (πχ. αριθμό πιστωτικής κάρτας), καθώς και τον κωδικό ασφαλείας που είναι συσχετισμένο με το μέσο πληρωμής.

Συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με το προϊόν ή υπηρεσία που χρησιμοποιεί ο πελάτης ή χρήστης και τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν. Για παράδειγμα :

 • Δεδομένα χρήσης προϊόντων.Συλλέγουμε ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τις δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι χρήστες των προϊόντων και των διαδικτυακών και άλλων υπηρεσιών μας.
 • Αναφορές σφαλμάτων και δεδομένα επιδόσεων.Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των λογισμικών μας, καθώς και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες τους με αυτά. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να διαγνώσουμε προβλήματα στα προϊόντα, καθώς και να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και να παρέχουμε λύσεις.
 • Δεδομένα αντιμετώπισης προβλημάτων και βοήθειας.Όταν οι πελάτες επικοινωνούν με την THINKCRM LTD για αντιμετώπιση προβλημάτων και υποστήριξη, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τους πελάτες καθώς και άλλες λεπτομέρειες που σχετίζονται με το περιστατικό. Στα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνονται δεδομένα επικοινωνίας ή ελέγχου ταυτότητας, το περιεχόμενο των συνομιλιών και άλλων επικοινωνιών με την THINKCRM LTD δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματος και της εφαρμογής όταν προέκυψε το σφάλμα και κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών ελέγχων, καθώς και δεδομένα συστήματος και μητρώου σχετικά με εγκαταστάσεις λογισμικού και ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού.

Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες

Η THINKCRM LTD χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας) και παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την διεύθυνση IP για την παροχή των τοποθεσιών της στο web αλλά και των mobile εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε είσοδο, παρέχουν διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων, παρέχουν ειδοποιήσεις (notifications), συμβάλλουν στην καταπολέμηση των απατών, ενώ επίσης αναλύουν τις επιδόσεις των τοποθεσιών μας στο web και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Για τους παραπάνω σκοπούς γίνεται επίσης χρήση υπηρεσιών όπως Google Analytics, Google Firebase και OneSignal, υπηρεσίες οι οποίες είναι απολύτως συμβατές με τον GDPR.

Επίσης, χρησιμοποιούμε προειδοποιητικά σήματα web, για να παρέχουμε τα cookies και για τη συλλογή δεδομένων χρήσης και επιδόσεων. Οι τοποθεσίες μας στο web ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης προειδοποιητικά σήματα web και cookies από τρίτες υπηρεσίες παροχής.

Έχετε στη διάθεσή σας μια ποικιλία εργαλείων για να ελέγχετε τα cookies, τα προειδοποιητικά σήματα web και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως είναι οι έλεγχοι του προγράμματος περιήγησης για τον αποκλεισμό και τη διαγραφή cookies και οι έλεγχοι από ορισμένες τρίτες υπηρεσίες παροχής ανάλυσης για την εξαίρεση από τη συλλογή δεδομένων μέσω των προειδοποιητικών σημάτων web και παρόμοιων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα περιήγησής σας και άλλες επιλογές μπορεί να επηρεάσουν την εμπειρία σας με τα προϊόντα μας.

Χρήση Προσωπικών δεδομένων

Η THINKCRM LTD χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και την παροχή (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης και της εξατομίκευσης) των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει.
 • Για την αποστολή επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου διαφημιστικού υλικού μέσο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής συνδιάλεξης (εμπορική προώθηση, προσφορές κτλ).

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο μετά τη συγκατάθεση του πελάτη, για την ολοκλήρωση οιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα τα δεδομένα πληρωμής για να πραγματοποιηθεί μια αγορά, θα τα μοιραστούμε με τις τράπεζες και άλλους φορείς που επεξεργάζονται συναλλαγές πληρωμών ή παρέχουν άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και για την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Μπορεί τέλος να αποκτήσουμε πρόσβαση, να μεταφέρουμε, να αποκαλύψουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα, όταν πιστεύουμε καλόπιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τους παρακάτω λόγους :

 • Τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε έγκυρη νομική διαδικασία, η οποία μπορεί να προέρχεται επίσης από τις αστυνομικές αρχές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.
 • Τη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά μας ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της THINKCRM LTD

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των πελατών και χρηστών των υπηρεσιών μας γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι ο χρήστης να διαφωνήσει με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την THINKCRM LTD ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεση του. Ωστόσο, όποτε απαιτείται από υποχρεωτικό νόμο η THINKCRM LTD θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται, έτσι ώστε η THINKCRM LTD να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων.

Τόπος επεξεργασίας των δεδομένων

Η έδρα της THINKCRM LTD βρίσκεται στην Λεμεσό, συνεπώς όλες οι επεξεργασίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας βρίσκονται εντός της Κυπριακής επικράτειας. Για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών η THINKCRM LTD χρησιμοποιεί υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud infrastructure) σε Κυπριακά data centers και τo Microsoft Azure. Στην περίπτωση του Microsoft Azure χρησιμοποιούνται αποκλειστικά data centers εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τρόπος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών

Οι χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών της THINKCRM LTD μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα τους από την THINKCRM LTD αλλά και να ζητήσουν τη διόρθωση τους ή την διαγραφή τους. Η THINKCRM LTD μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχει άλλο έννομο δικαίωμα της για να τα διατηρήσει. Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων ενός χρήστη τότε η THINKCRM LTD δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στον χρήστη αυτόν, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των δεδομένων αυτών.

Στην περίπτωση που η THINKCRM LTD χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη συγκατάθεση του χρήστη ή για να συνάψει σύμβαση μαζί του, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ένα αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων.

Οι χρήστες τέλος μπορούν να ζητήσουν από την THINKCRM LTD να περιορίσει την οποιαδήποτε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που έχει η THINKCRM LTD είναι λανθασμένα.
 • Δεν υπάρχει νομική βάση για να επεξεργαστεί η THINKCRM LTD τα Προσωπικά Δεδομένα και ο χρήστης απαιτεί να περιοριστεί η επεξεργασία τους.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή διευκρίνηση χρειάζεται, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω της παρακάτω διεύθυνσης email, καθορίζοντας τις πληροφορίες ή τις δραστηριότητες επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά τους, τη μορφή με την οποία θέλουν αυτές τις πληροφορίες και το εάν τα Προσωπικά Δεδομένα θα σταλούν σε αυτούς ή σε άλλον παραλήπτη. Το αίτημα θα εξεταστεί προσεκτικά και θα συζητήσουμε με τον χρήστη την καλύτερη εκπλήρωσή του.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ο Υπεύθυνος ή Ελεγκτής της Επεξεργασίας είναι η THINKCRM LTD διεύθυνση Παναγίας Ευαγγελίστριας 49, Κάτω Πολεμίδια, 4156, Λεμεσός Κύπρος, τηλ. 25251948 ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thinkcrm.net

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η THINKCRM LTD μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα ενημερώνουμε την “ημερομηνία ενημέρωσης” στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η THINKCRM LTD προστατεύει τα δεδομένα σας.

Ερωτήσεις περί της πολιτικής και της εφαρμογής της

Η THINKCRM LTD έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, στις πληροφορίες επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διεύθυνση προκειμένου να μας ανακοινώσετε όποιες ανησυχίες τυχόν έχετε σχετικά με τη συμμόρφωση προς τη Δήλωσή μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο.

 

footer-seperator

THINKCRM © . All Rights Reserved.